TEST 4- NHÓM TỔNG ÔN 3

Chào e, Đây là bài test số 4, được thiết kế để đánh giá kết quả học tập của em sau khi học xong tuần 1,2,3- nhóm TỔNG ÔN 3. Em hãy... Read more »

TEST 3- NHÓM TỔNG ÔN 3

Chào e, Đây là bài test số 3, được thiết kế để đánh giá kết quả học tập của em sau khi học xong tuần 3- nhóm TỔNG ÔN TỪ VỰNG –... Read more »

TEST 2- NHÓM TỔNG ÔN TỪ VỰNG + NGỮ PHÁP 3

Chào e, Đây là bài test số 2, được thiết kế để đánh giá kết quả học tập của em sau khi học xong tuần 2- nhóm TỔNG ÔN TỪ VỰNG –... Read more »

TEST 1- NHÓM TỔNG ÔN TỪ VỰNG + NGỮ PHÁP 3

Chào e, Đây là bài test số 1, được thiết kế để đánh giá kết quả học tập của em sau khi học xong tuần 1- nhóm TỔNG ÔN TỪ VỰNG –... Read more »