Từ Vựng – Lớp 10(Cơ bản) – Unit 6

AN EXCURSION 1. in the shape [∫eip] of: có hình dáng 2. lotus (n) [‘loutəs] hoa sen 3. picturesque (a) [,pikt∫ə’resk] đẹp như tranh vẽ 4. wonder (n) [‘wʌndə] kỳ quan 5. altitude... Read more »