NHỮNG CẤU TRÚC TRONG CHƯƠNG TRÌNH THPT 2

Đây là những cấu trúc có trong Unit 1: HOME LIFE (Sgk 12- chương trình cũ) và Unit 1: FAMILY LIFE(Sgk 10- chương trình mới). Các em hãy học thuộc số cấu trúc... Read more »

NHỮNG CẤU TRÚC TRONG CHƯƠNG TRÌNH THPT 1

Đây là những cấu trúc có trong Unit 1: LIFE STORIES (Sgk 12- chương trình mới). Các em hãy học thuộc số cấu trúc này rồi áp dụng vào làm bài tập củng... Read more »