Collocations, Idioms and Phrasal Verbs 13

Read more »

Bài tập: Collocations, Idioms and Phrasal Verbs 12

Read more »

Bài Tập: Collocations, Idioms and Phrasal Verbs 8

Read more »

Lesson 8: Collocations, Idioms and Phrasal Verbs

1. to cast an eye (a look, a glance…) at…đưa mắt nhìn 2. commensurate to/with : xứng với 3. Tobe liable for: có trách nhiệm pháp lí, có bổn phận phải làm gì 4.... Read more »

Những cấu trúc bổ trợ Lesson 16- 18 sách 1000 Câu khó

to give support to somebody: ủng hộ ai fulfil one’s promise: thực hiện lời hứa to manage to do sth  = to succeed in doing sth: thành công trong việc làm gì fall... Read more »

Bài tập: Collocations, Idioms and Phrasal Verbs 10

Read more »

Bài Tập: Collocations, Idioms and Phrasal Verbs 6

Read more »

Lesson 6: Collocations, Idioms and Phrasal Verbs

Đây là những cụm từ được trích ra từ Lesson 1- Sách 1000 Câu Trắc Nghiệm Khó 1. strike while the iron is hot : nhanh chóng nắm lấy cơ hội vào thời... Read more »

Bài tập: Collocations, Idioms and Phrasal Verbs 5

Read more »

Lesson 5: Collocations, Idioms and Phrasal Verbs

English Idioms and collocations (Những idioms này được trích ra từ Lesson 17 – Sách 1000 Câu Trắc Nghiệm Khó) 1. as poor as a church mouse: nghèo sơ nghèo xác 2. bear (stand) comparison with... Read more »