Đề Cương Ôn Kiểm Tra 1 tiết – Lần 1

– Lớp 12 (cơ bản): Đề: https://drive.google.com/file/d/1k_U0Q8BmzSIVIpmclVkrKq-Gm1s8Bp24/view?usp=sharing Đáp án: https://drive.google.com/file/d/1G70Khpbq0-DARV7ayZFsqxX8eN4G996-/view?usp=sharing – Lớp 12 (thí điểm): Đề: https://drive.google.com/file/d/1Y_LZpA230QOoKJ0ZYLZhc09Xs7EM01lL/view?usp=sharing Đáp án: https://drive.google.com/file/d/1lZbUY9C7x7jkzN0x_hBhvxbreOKjPKEW/view?usp=sharing – Lớp 11 (cơ bản): Đề: https://drive.google.com/file/d/18uz0QQSVxwUqQcrFkpbtlhRxWq7rYKti/view?usp=sharing Đáp án: https://drive.google.com/file/d/1yOMtbDL2VOJ5-ehmnpQPXjIl5R-Uu6rr/view?usp=sharing – Lớp 11 (thí điểm): Đề: https://drive.google.com/file/d/1jxbd6iNSr_qJUjGnivohQz4fsm4KMZZ9/view?usp=sharing Đáp án: https://drive.google.com/file/d/1WA-55J9s_U5idvb2uufnpa6IG9fHr5e_/view?usp=sharing – Lớp 10 (cơ bản): https://drive.google.com/file/d/1izCLJBB79i6EQhgQGE0FIM7c7iQ-hu8N/view?usp=sharing –... Read more »