Từ Vựng – Lớp 10(Cơ bản) – Unit 3

People’s Background A. READING – ambitious (adj): có tham vọng; đầy tham vọng – atomic (adj): (thuộc) nguyên tử atomic weight (n): trọng lượng nguyên tử – awar(v): trao giải thưởng –... Read more »