TỔNG HỢP ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 CỦA CÔ TRANG ANH

Cô Trang Anh gửi các bạn đề thi thử THPTQG do Cô tổ chức:

Lần 1:

Link đề: https://drive.google.com/file/d/1K3L4454FUgP683hdxU2bDmjnpnn6XGJE/view?usp=sharing

Link đáp án: https://drive.google.com/file/d/1qzgttvWImyqMJReXdE57KSwRNb9ve7Kp/view?usp=sharing

Link video chữa: https://bom.to/9QWfy và https://bom.to/vTpkK

Lần 2: 

Link đề: https://drive.google.com/file/d/1UEvhg5-TLtLLVAZItmJl6YAFi9SyESx2/view?usp=sharing

Link đáp án:https://drive.google.com/file/d/1YIC0X-WiZpak77YJVeASQfqBO0WFkUOX/view?usp=sharing

Link video: https://bom.to/EUyZM và https://bom.to/MqUdp

Lần 3:

Link đề: https://drive.google.com/file/d/1Mplgzasz6AG1sL6cfwyjdEnGd1zRI8af/view?usp=sharing

Link đáp án: https://drive.google.com/file/d/1z0JzO9XmwuddSGXwo9vj3skmIHlhlZVC/view?usp=sharing

Lần 4:

Link đề: https://drive.google.com/file/d/19s1egpf1095w1XhnW-wCvJ573aLlAO3J/view?usp=sharing

Link video: https://bitly.vn/27m1 và https://bitly.vn/27m0

Lần 5:

Link đề: https://drive.google.com/file/d/17e5iY4FbwM5iLgZIJJquE5EfcuXPFNCW/view?usp=sharing

Link video: https://bitly.vn/27ls

Lần 6:

Link đề: https://drive.google.com/file/d/1w9rucNaNCT5QGYMs_waGfA211HeHhoW4/view?usp=sharing

Link video: https://bitly.vn/27ky

Lần 7:

Link đề: https://drive.google.com/file/d/1wSadCOC5Er8XNnTpUiHVRil_pFmHB9Gy/view?usp=sharing

Link video: https://bitly.vn/27ki

Recommended For You

Trang Anh

Tác giả Trang Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *